EMPRESES

Subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a Projectes d’Ecologística Local.

Entitat convocant: Àrea Metropolitana de Barcelona

Entitats beneficiàries:

  • Empresaris individuals autònoms.
  • Empreses que es dediquen a la distribució urbana de mercaderies.

Quantitat de la subvenció: 60.000 euros de dotació pressupostària.

Termini de presentació: 40 dies hàbils a comptar des del 9 d’octubre del 2018

Breu resum: Finançar projectes d’ecologística local que tinguin el seu àmbit operatiu als municipis metropolitans que tinguin per finalitat:

  • Promoure una estratègia modal sostenible per a la distribució urbana de mercaderies.
  • Ajudar als operadors logístics a adaptar-se als condicionants de les zones que ha estat o podrien ser declarades Zones de Baixes Emissions (ZBes) o Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP’s)
  • Difondre projectes exemplars d’ecologística al municipis metropolitans.

L’ecologística local fa referència a totes aquelles operacions de distribució urbana de mercaderies que son realitzades amb vehicles de baixes emissions, en especial i pel que a aquestes bases, bicicletes de càrrega (elèctriques o no), tricicles de càrrega (elèctrics o no), motos elèctriques amb cofre per a mercaderies o furgonetes elèctriques.

Enllaç de les bases:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&10/022018019575.pdf&1

Subvencions per a Projectes de Foment de l'Economia Circular

Entitat convocant: Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat)

Entitats beneficiàries:

  • ·Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya

Quantitat de la subvenció: L’import màxim de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o el 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 300.000 € per projecte.

Termini de presentació: durant el 2018

Breu resum: Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l´ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum dels recursos.

Enllaç de la resolució 

Enllaç sol·licitud

Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, en situació de risc d’exclusió, procedents d’empreses d’inserció o beneficiaris de la renta garantida.

Entitat convocant: Generalitat de Catalunya

Entitats beneficiàries:

  • · Es poden acollir als ajuts que preveu aquesta Ordre les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

Quantitat de la subvenció: L’import màxim de la quantia és l’equivalent al 50% del salari mínim interprofessional (SMI) vigent en aquell moment.

Termini de presentació: durant el 2018

Breu resum: L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat igual o superior al 33%; persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció i persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).

 

COMERÇ

Ajut per a la creació d'ocupació i reactivació comercial.

Estat: en termini

Data de finalització: 20/12/2018

Objectiu

Préstecs o lísings per a emprenedors, autònoms, microempreses i pimes del sector comerç, artesania, moda i serveis relacionats.

L’ICF aporta els fons. Banc Sabadell i Caixa Bank comercialitzen els préstecs (i avaluen la viabilitat financera del projecte). L’ICF coordina l’oferta de finançament entre les entitats financeres, el Departament d’Empresa i Coneixement i els beneficiaris.

Per facilitar l’obtenció del finançament, les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 70% del capital pendent per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Condicions financeres

Import: per autònoms mínim de 15.000€ i per pimes mínim de 25.000€. Import màxim de 100.000€ per sol·licitant.

Termini: 5 anys, amb 1 de carència inclòs.

Interès: Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,70%.

Comissió: per amortització anticipada de fins a l’1%.

Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

Enllaç: http://accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/18016_ICF_Comerc

 

AGRICULTURA

Ajuts a les Comunitats de Regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadiu

Entitat convocant: Generalitat de Catalunya

Entitats beneficiàries:

  • Comunitats de regants

Quantitat de la subvenció: L’import màxim de la quantia és l’equivalent al 50% del cost elegible.

Termini de presentació: del 21 de juny al 22 d’octubre de 2018.

Breu resum: L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les següents modalitats:

1.1 La modernització integral d'un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent.

1.2 Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència i l'estalvi d'aigua.

Enllaç de la sol·licitud