Catalan English Spanish

Des de l’àrea d’empresa us oferim diverses possibilitats per recolzar-vos en aquesta acció. Si necessiteu assessorament, ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vostè per concertar una cita amb el nostre equip tècnic.

Què és la responsabilitat social de les empreses?

 

RSC 05B

Ser socialment responsable no significa tant sols complir les obligacions jurídiques marcades per a les empreses, sinó anar més enllà invertint en Capital Humà i en les relacions de l'empresa amb l'entorn i la societat en que aquesta s'insereix. És per això que es parla de Responsabilitat Social de les Empreses sobretot en tres àmbits diferenciats:

1.-Responsabilitat social en l'àmbit econòmic.

2.-Responsabilitat social en l'àmbit social.

3.-Responsabilitat social en l'àmbit ecològic i ambiental.

La responsabilitat social de les empreses no és un concepte nou, sino que es remonta a mitjans dels anys 70 quan s'inicia a nivell internacional un conjunt de directrius enfocades a les empreses multinacionals que aniran adaptant-se cada vegada més a les petites i mitjanes empreses. A nivell europeu l'estrategia en vigor és l'aprovada per el periode 2011-2014 i que enmarca totes les activitats recomanades als estats membres i que recull les aportacions de diversos grups d'interès tant de l'àmbit econòmic, social i ambiental. Anivell estatal destaquen l'aprovació de la Llei d'Economia Sostenible i la creació del Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses.

RSC 010BRSC 011BRSC 012B

 

Finalment, l'estratègia catalana per a la RSE s'enmarquen dins l'Estrategia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i es basen en tres instruments específics:

RSE Coop es una eina adreçada al món cooperatiu, referent natural de l'empresa responsable, per a l'elaboració de la metodologia que ha de permetre a les organitzacions de l'economia social implantar l'IRSE d'una manera integral en la gestió, interna i externa, de l'empresa. RSE Cooop  es la primera metodologia i eina de l'estat espanyol específiques per implantar i valorar l'IRSE.

RSE PIME té per objectiu la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial a les petites i mitjanes empreses catalanes. Neix fruit de la voluntat del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya de potenciar una nova cultura empresarial que millori la seva gestió.

Gestió Sostenible Rural (GSR) és un projecte de cooperació interregional que pretén fomentar una nova cultura empresarial en les organitzacions -públiques i privades- del medi rural a través del desenvolupament d'una metodologia comú d'implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) que garanteixi el seu desenvolupament sostenible i, per extensió, la dels territoris on s'ubiquen.

RSE Coop 01RSE PIME 01ARSC Rural 01A

 

 

Eines de diagnosi de la Responsabilitat Social de la nostra empresa.

 

RSC 013B

Una de les principals eines amb què compta l'Administració per a la promoció de la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió, en els seus processos de contractació, es l'ús de clàusules socials. L'elaboració de memòries de sostenibilitat és un dels aspectes que es contemplen per l'adjudicació de serveis público-privats.

RSC 014BUn procés de millora continuada, com és l'implementació de la Responsabilitat Social a la pròpia empresa, ha d'iniciar-se amb un bon diagnòstic que defineixi correctament les fortaleses i les debilitats en els tres àmbits en els que es posarà en marxa la Responsabilitat Social: L'econòmica, la social i la ambiental.

 

Àmbits en els que actuar.

Un cop realitzat el diagnòstic cal identificar les accions de millora i de reforç a realitzar i prioritzar-les. Els principals eixos d'actuació per cadascun dels àmbits econòmic, social i ambiental son:

 RSC 03A Àmbit econòmic                                 

 1. Pla estratègic                            
 2. Sistemes de Gestió
 3. Màrqueting responsable
 4. Us de recursos locals
 5. Gestió de capital

RSC 04A

 Àmbit social

 1. Igualtat d’oportunitats i no discriminació
 2. Conciliació de la vida personal i laboral
 3. Prevenció de Riscos Laborals 
 4. Formació interna
 5. Comunicació i participació
 6. Relació amb clients i proveïdors
 7. Gestió lingüística.
 8. Integració amb la comunitat

RSC 02A

 

Àmbit ambiental

 1. Política ambiental
 2. Optimització del consum d’aigua
 3. Estalvi energètic
 4. Gestió de residus
 5. Processos productes i serveis
 6. Política de reducció de la contaminació atmosfèrica, lumínica i acústica
 7. Integració amb l’entorn
 8. Pla de mobilitat

 

Com explicar l'experiència

Un cop realitzats els esforços per a tirar endavant una política de Responsabilitat Social a la pròpia empresa, cal aprofitar aquest asepcte per a posicionar-se com a empresa modèlica i compromesa amb el desenvolupament sostenible, i de manera conseqüent, millorar l'imatge de l'empresa. Es tracta en defnitiva de donar a conèixer allò que s'ha fet, mitjançant els mecanismes de comunicació que existeixen.

RSC 02C

RSC 015BRSC 016BRSC 017B

 


 

 

 

Banner Empresa 02

Banner Empresa 01

baner icf

baner pimec

baner unio poligons

baner accio10